អំពីក្រុមហ៊ុន

សហគ្រាស កង សូសេដា (Kang Soseda) សញ្ញាស្រី្តកាន់ស្ពៃ  គោរពតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាតិ និង សកលលោក ដោយការផលិតតាមបែប ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មធម្មជាតិ​ (បំបៅមេ/កាច់មេ/បណ្តុះផ្សិត/បន្ទំ) តាមសម្រួល យឺតៗ មិនធ្វើ គីមីកម្ម គឺគ្មានការប្រើប្រាស់នូវ សារធាតុអាស៊ីត 3-MCPD ដែលជាសារធាតុគីមី រារាំងដល់ការបង្ករកំណើតរបស់បុរស ហើយឃើញមានប្រើក្នុងការរំលាយសណ្តែកសៀងឲ្យឆាប់ពុកផុយ សន្សំថាមពលភ្លើង អុស...៕

ច្បាប់អនុញ្ញាត្តិលេខ................នឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយ

ទឹកសីីុអ៊ីវ  សុសេដាNo comments:

Post a Comment