ទំនាក់ទំនង

សហគ្រាស កង សុសេដា (Kang Soseda) សញ្ញាស្រី្តកាន់ស្ពៃ សហគ្រាស មានទីតាំងស្ថិតក្រោយ វត្តកំបូល ក្រុងភ្នំពេញ ៖ ផ្ទះលេខ ១៦៨, ផ្លូវលំ, ភូមិកំបូល, សង្កាត់កំបូល, ខ័ណពោធិសែនជ័យ,រាជធានីភ្នំពេញ។

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖
https://www.facebook.com/pg/SosedaSoysauce/posts/
 ០១៦ ៩៤២ ៩៨៨
 ០១៦ ២២៤ ៦៣៦
 ០៨៥ ៩៤២ ៩៨៨

No comments:

Post a Comment