Friday, August 25, 2017

ការបន្ទុំមេទឹកសៀង

ក្រោយពីការចំនាយដ័ច្រើនទាំងពេលវេលា ថវិការ និង ធនធានផ្សេងៗ នេះជាជំហានទី ៨ គឺការបន្ទុំមេទឹកសៀង ក្នុងធុងបិទជិត ក្នុងរយៈពេល ១ខែ ការពារសំណើម ក្តៅពេក និងត្រជាក់ពេក។

No comments:

Post a Comment